Home » Privacy Policy

Privacy Policy


PRIVACYVERKLARING L’UNIQUE nv

Algemene informatie:

L’UNIQUE NV is een Belgisch bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER. Dit wil zeggen dat je gegevens beschermt zijn onder de GDPR – regulatie.

 • Bedrijfsnaam: L’UNIQUE nv
 • Adres: Reedonk 12, 2880 Bornem
 • BTW nummer: BE 0888 362 820
 • [email protected] – 03/889.89.89

Jouw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid:

De privacyverklaring vat samen wanneer en hoe je persoonsgegevens verwerkt worden in verband met gebruik van de diensten van L’UNIQUE. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel je onze dienst te kunnen leveren en je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen je persoonsgegevens alleen ten behoeve van dit doel gebruiken. De gebruiker heeft ten allen tijde een recht op toegang en op verbetering van zijn gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens kunnen we op een aantal manieren verzamelen wanneer je gebruik maakt van de diensten van L’UNIQUE nv. Hieronder geven we je kort mee welke gegevens we verzamelen:

 • Je contactgegevens ( Naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer )

Het niet  verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan, kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze dienst. Wij kunnen je de toegang tot de dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen. De persoonsgegevens hier vermeld zijn vereist om onze dienst te kunnen verschaffen.

Extra gegevens die we verzamelen

 • Tijdstip, bedrag, aankoop in shops.

De verwerking van deze gegevens is nodig om de kwaliteit van onze dienst te garanderen. Deze gegevens houden we bij zolang je gebruik maakt van onze dienst. Van zodra je de dienst niet meer gebruikt heb je ook het recht om vergeten te worden, dit kan je ons altijd vragen.

Delen van persoonsgegevens

Om het verwerken en beheren van je persoonsgegevens maken we gebruik van een aantal derde partijen die ook toegang hebben tot ( een deel van ) de gegevens. Dit is nodig om een kwaliteitsvolle klantenservice aan te bieden. Tenzij anders vermeld, delen verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over je aan derden. De andere bedrijven krijgen enkel toegang tot de informatie waarvoor wij hun service nodig hebben.

Deze derde partijen zijn:

Analytische

 • software (o.a. Google Analytics)
 • Softwareontwikkelaars
 • Hosting
 • Providers
 • Google (Ads)
 • Facebook Marketing

Indien je wenst kan je bij ons een lijst krijgen met welke bedrijven welke toegang hebben tot je gegevens. Wij zullen persoonsgegevens enkel delen met de partijen die hierboven staan omschreven of in dien wij daartoe verplicht worden door de overheid zoals hieronder wordt beschreven. Indien wij persoonsgegevens willen delen met andere partijen, dan zullen wij dit slechts doen indien je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen kan de verwerker je persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die je rechtstreeks aan verwerkers verstrekt. Je dient je te informeren over de verwerker en diens bedrijf, voordat je persoonsgegevens aan dergelijke verwerkers bekend maakt.

Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet of een wettelijk verzoek van een autoriteit. Wij kunnen je persoonsgegevens ook met derden delen om te reageren  op eventuele aanspraken van derden of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast  of onwettig gebruik van de dienst. Wij zullen je zoveel mogelijk informeren en om toestemming vragen voordat wij gegevens voor deze doeleinden delen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is of dit door de wet verboden wordt.

Geanonimiseerde informatie

Wij kunnen persoonsgegeven anonimiseren zodat deze niet meer naar jou te herleiden zijn. Wij kunnen deze geanonimiseerde informatie voor eigen gebruik gebruiken en met derden delen zonder je toestemming.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden om je persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen getroffen:

We hebben fysieke en technische maatregelen en procedures ingevoerd die ontworpen zijn om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. We beperken de interne toegang tot persoonsgegevens tot werknemers die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Onze medewerkers zijn gebonden aan een vertrouwelijksheidsclausule

Onze servers staan in een beveiligde omgeving. Er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens Hou rekening met het feit dat onze verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij je te adverteren. Deze verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst met ons, verplicht om de persoonsgegevens die zijn van ons hebben ontvangen, te beveiligen. Wij willen je erop wijzen dat absolute veiligheid voor het verwerken van persoonsgegevens via het internet of een methode van elektronische opslag niet gegarandeerd kan worden.

Je rechten

Je kan je persoonsgegevens die door de website en het bedrijf worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met L’UNIQUE.  Hou er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens, of het beperken van de verwerking of het intrekken van toestemming onder omstandigheden kan leiden tot de beëindiging van het recht om gebruik te maken van de dienst.

We behouden ons het recht voor om je persoonsgegevens in onze bestanden te behouden indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of aan te bevelen is om de dienst aan andere te verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de dienst dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet je voldoende bewijs van je identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruikers toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over je identiteit.

je kan ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij zullen voldoen aan je verzoek, maar je kan mogelijks niet ten volle meer genieten van onze dienst of zelfs volledig niet meer.

Je kan ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over je verwerken, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en zolang als de gevraagde informatie is verwerkt op basis van de gronden vermeld in deze privacyverklaring.

Je hebt het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor België is deze autoriteit de Privacy Commissie, die je kan bereiken op https://www.privacycommission.be/nl of via Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected]

Contact

Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kan je altijd met ons contact opnemen via e-mail, per post of telefonisch.

Website

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens, deze staan in ons systeem en houden we bij op de site door Fluent forms. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:  

 • Je domeinnaam (ip adres) als je een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • Je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om je later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Veiligheid

Als we je gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Als je ons je e-mail adres via het web meedeelt kan je periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als je dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres, of drukken op de opt-out optie in de mail. Je kan ook mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:  

 • commerciële partners. Als je geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag je niet vergeten ons je exacte naam en je adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe je gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als je ons je telefoonnummer via het web meedeelt kan je telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als je van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.